تبلیغات
مکانیک - احترام

مکانیک

تلاش کنیم برای علاقه ها

شنبه 9 خرداد 1388

احترام

نویسنده: حسن فراحی   

احترام.

همه آن را می خواهند، معدودی بدستش می آورند.

چـرا؟ به شما خواهیم گفت چرا. احتـرام اكتـسابی است؛
هرگز به كسی اهدا نمیشــود. امروزه با هجوم مردم بـرای

احترام.

همه آن را می خواهند، معدودی بدستش می آورند.

چـرا؟ به شما خواهیم گفت چرا. احتـرام اكتـسابی است؛
هرگز به كسی اهدا نمیشــود. امروزه با هجوم مردم بـرای
انجام دادن سراسیمه وار كارها، انـدك افـرادی دارای اراده،
بـردبـاری یا پشتكار مورد نیاز برای مورد احترام واقع شـدن
حقیقی می باشنـد. همانند نوشیدن یك قهوه اسپرسوی
خوب، ایـجـاد احـتـرام نـیازمند زمان و درنظر گرفتن جزئیات
ظریف است تا بتوان به بهترین نتیجه دست یافت.

احترام همچنین رابطه مستقیم با شـهرت و اعتـبـار شـما
دارد. از خود جلوه ای متشخص بسازید، احترام بـه عنـوان
نتیجه ظاهر خواهد شد.

روشهایی برای سرعت بخشیدن به این فرایند وجود دارد -- حـداقـل برای كوتاه مدت - از طریق برخی راههای میان بر. برای مثال خود را در موقعیتی قرار دهید كـه بـتوانید قدرت خود را بكار ببرید ( قدرت حقیقی، نه در راس قدرت دربان باشگاه )، آنگاه مقـدار معینی از احـتـرام به شما اعطا خواهد شد، نه بدلیل اینكه استحقاقش را داشته اید، بـلـكه بـه این خاطر كه موقیت جدید شما اینطور ایجاب می كند.

بروی كسی آب دهان نیندازید

من با یك مامور عالیرتبـه پلیس آن قـدر دوستی عمیـقی داشتـم كـه می توانستم روی صورتـش آب دهـان بـیـنـدازم و از او بـخـواهم بدلیل اینكه سد راه آب دهانم شده، از من عـذر خواهی كند، اما بخاطر "مقام" او از انجام چنین كار گستاخانه ای خـودداری كـردم. مـن بـرای مـقـام ریـاست احتـرام قــائل هستم، بنابراین بدلیل "مقام" او، به رئیس خود احترام میگذارم نه بخاطر آنچه كه او انجام داده و مستحق احترام من شده است.

بـنابراین بیایید واقیت گرا باشیم؛ اكثریت ما استطاعت تهیه بنز را نداریم، و درصد بسیار كمتری می تـوانیم موقیعتی قدرتمند را برای خود خـریداری نماییم. با این شرایط چگونه میتوانیم مقداری احترام را بسرعت كسب نماییم؟

در این قسمت هفت نكته وجود دارد كه احتــرام شـما را تضمین نمی كند اما شما را در جهتی صحیح هدایت خواهد كرد. آنچكه باید بخاطر داشته بـاشید آن است كه این نكات نباید فقط یكبار انجام شده و سپس فراموش گردند، بلكه باید به عنوان بخشی از سبك زندگی و تصویر جدیدی كه در نظر دارید دربیایند.

1- لباس مناسب بپوشید
صرفه نظر از اینكه در گذشته چه كار كرده اید، چقدر پول در حـساب بانكی خود دارید، تا چه اندازه مشهور هستید یا چقدر چاق شده ایـد، یـك شـخص با لباسی شایسته بهتر از یك كهنه پوش مورد توجه قرار میگیرد.

درمورد هر نوع لباسی صحبت نمیكنیم، منظور یك لباس اندازه است كه توسط خیاطی ماهـر و چیـره دسـت دوختـه شده است. اكنون زمان ارزان بودن نیست. یك دست كت و شلوار 50 هزار تومانی بخرید، آنگاه 50 هزار تومان بنظر خواهید رسیـد. كــت و شلواری 300 هـزار تـومانی بـخریــد، 300 میـلیون بنظر خواهیــد رسید. در مــورد كـفـش هـا هـم خسیس نبوده و یك جفت از بهترین آنرا برای خود تـهیـه كنـیـد. هر چـیـز ساخـت ایـتـالیا اتوماتیك وار بهتر از بقیه می باشد -- پایان داستان.

دهان خود را بسته نگاه داشته و به حقیقت متوسل شوید...

 

 


3- ساكت بمانید
میدانم كه همه شما تصور میـكنید كـه نـابغه اید، اما واقیت آن است كه نیستید. در غیر اینصورت نیز به هیچ نصیحتی نداشتـید و جهان بازیچه ای در كف دستان شما می بود. بنابراین، چون هنوز چیزهای زیادی برای آمـوختــن وجـود دارد، بـهتـر اسـت كـه دهـان را بسته نگاه داشته و گوش كرد.

خردمند و مرموز بوده و فقط چــیــزی را كــه لازم اســت بــگویید. در واقع هیچ چیزی را تا زمانی كه مجبور نشده اید، بیان نكنید. اشتباهات معمولا توسـط افرادی صورت میگیرند كه بدون دلیلی مناسب زبان به صحبت می گشایند. هرقدر یك فــرد اطـلاعات كمتری از شما داشته باشد، احتمال ماندن وی در فاصله ای محترامانه بیشتر خواهد شد.

وقتی من كسـی را بـرای اولیـن بـار ملاقات می كنم، مؤدبانه با او سلام و احوال پرسی نموده و تا دو دقیقه بعد از آن چیزی نمی گویم. در ایـن فـاصــلـه آن فـرد ســاده لوح همه اسرار خود را برایم تعریف كرده است؛ كجا زندگی می كند، روابطش با همسرش چگونه است، شماره كارت اعتباریش چیست و چه تـعداد قرص بـرای رفـع مـشكلات جنسیش مصرف میكند. اگر شما هم در مكالمات خود اینچنین باشید، آیا كسی حاظر خواهد بود بعد از آن دو دقیقه باز هم برایتان احترام قائل باشد؟

3- دروغ نگویید
اگر مجبور به سخن گفتن شدید، به آنچه كه واقعا می دانید اكتفا كنید. دروغ گفتن برای تحت تاثیر قراردان و یا جلب احترام دیگران نتیجه معكوس در بر خواهد داشت.

هیچ راهی سریعتر از دروغگویی برای از دست دادن احترام وجود ندارد، بخصوص زمانی كه آن دروغگویی با حماقت همراه باشد. اگر چیزی را نمیدانید، بسادگی بگویید، " مــن در این مورد نظری نمیتوانم بدهم." یك انسان حقیقی كاستی ها و ضـعف های خـود را می پذیرد. اگر طرف دیگر مودب باشد، از شما آنچه كه در تـوانـاییتان است را درخواست نموده، و شما فرصتی پیــدا خواهیــد كــرد كــه در مـورد چیزی صحبت نمایید كه همانند انیشتین جلوه تان دهد.

4- هرگز لبخند نزنید ( آن را برای همسرتان نگهدارید )
هر وقت مرد رندی را میبینم كه هـمـگی دندانهایش را نشان میدهد، همیشه تصویر یك تمساح به ذهنم خطور میكند. یك انسان مـحترم، یك انسان هوشیار نیز هست. لبخند زدن میـتـواند جلوه شما را مخدوش نمـایـد و ممكن است دیگران تصور كنند كه شما یك فروشنده اتومبیل دست دوم هستید.

از لبخند زدن دوری كنید تا انسانی جدی بنظر آیید كه براحتـی تـحت تـاثیر قرار نمیگیرد. از هر 10 مورد، 9 مورد طرف مقابل حتی سخت تر تلاش خوهد كرد تا مـوافـقـت شما را بدست آورد. در این شرایط چه كسی به چه كسی احترام می گذارد؟

در عوض لبخند ملیحانه و نشان دادن دنـدانـهای همـچون صـدف خـود را هـنگـامی كه با همسران هستید، از او دریغ ننمایید.

5- اطمینان و تواضع
افراد با اطمینان توانای جـذب بسیـار بـیـشتری نـسبت بـه بقیه افراد دارند. این اطمینان حـتـی اگـر شامل راه رفتن مغرورانه، وضعیت اندام مناسب یا اخـلاق و رفـتـار شـخـصـی خوب باشد، تصـویـر شـخصی تحت كنترل را نمایان می سازد كه میداند چه كاری انجام میدهد و میتواند كار را به اتـمام برساند. یك انسان مطمئن میگوید، "شما میتوانـیـد بـه قابلیتهای من اعتماد كنید" و "به گفته های من احترام بگذارید."

به چشمان كسی نگاه كنـیـد. یـك انـسـان مـطـمـئـن هیـچـگاه كثیفی را در كفشهایش مشاهده نمیكند چرا كه او هرگز نظرش را به پایین نمی افكند.

مرز بین اطمینان و خود بینی را بیاد داشته باشید. اطـمینـان تـعـادل تـوام بـا فـروتنــی و تواضع میـباشد. فقط انسانهای نادان فخر فروشی میكنند. كسی شما را معرفی میكند و می گوید، " آقای فلانی واقعا زرنگ است، شركتش پارسال 100 میلیون سود كرد."

شـمـا پـاسـخ مـی دهیــد، "حتــی بــا حرفه ای ترین مهارتهای رهبری در جـهـان، بـدون سربازان كاركشته و خوب، نمی توانستم كـاری انـجام دهم. یك انسان بتنهایی قادر به صورت دادن چیزی نیست." چه كاری انجام داده اید؟ شـمـا قـابـلیتـهـای خود را در ضمن تحسین دیگران آشكار نموده اید. چه انسان متواضعی هستید.

 

 

6- مؤدب باشید - احترام و نزاكت را متقابلا رد و بدل
نمایید
وقتی كسی را ملاقات میكنید، نباید با بی نزاكتی لـبخنـد
بزنید، اما از طرفی بی ادب نیز نباید باشید. محـتـاط بـودن
بـه مـعـنای آن نـیست كه نمی توانید مؤدب باشید. رفـتـار
شایسته نمایانگر خلوص، و خلوص نمایانگر وقار است؛ یك
انسان با وقار دارای خصیصه های در خور احترام میباشد.

هیچكسی تا حال بدلیل ادب و یا نزاكت زیاد دشمنـش بـه
جنگ او نرفته است. ادب همچنین به معـنـای ترسـو بـودن
نیست.

7- حافظه خوبی داشته باشید
یكی از مسائل مهم و كلـیدی تقویت حافظه است، چون علاوه بر دور نگاه داشتن فرد از اشتباهات احتمالی، بـاعــث امتیازات بیشماری در دنیای كار و تجارت می گردد. اگر نام فـردی كــه از مـعرفی او 30 ثانیه هم نمی گذرد را بیاد نیاورید، مانند یك آدم ابله به نـظـر خواهید آمد.

بـخـاطر آورن اسـامــی و آنچه كه به شما گفته شده، نشان دهنده این اسـت كـه فـردی هستید كه به جزئیات توجه دارید، و نیز دقیق، باهوش و فهیم می باشــید. لازم نیست یـك سخـنرانـی طـولانی را بـیـاد بـیاورید؛ بخاطر آوردن یك اسم كافی است، و این باعث می گـردد طرف مقابل شما احساس خوبی نماید ( اگر مطلبی را درمورد فرزندانش بیاد آورید، امتیازتان بیشتر می گردد ). و او چه فـكری خواهـد كـرد؟ " عـجب مـرد محـتـرمی، دوستش دارم. او حتی اسم مرا بخاطر دارد."

پایان داستان

من اولین نفری خواهم بود كه می پـذیرم یـك دانـشمـنـد سفـیـنـه فـضـایی نیستم: این مشـاوره كـاملا واضــح و روشن است. برخی چیزها را احتمالا از قبل انجام می دهیـد، و برخی را نه. بكار بستن همگی این هـفت قـانـون بـه معنای آن است كه مجبورید سبك زندگی و نحوه رفتار با آشنایان چندین ساله خود را تغییر دهید، اما اگـر خـواهـان احترام فوری هستید، باید بهایش را بپردازید.

فقط برای چندین روز آنچه را كه گفته شد انجام دهید،تفاوت را مشاهده خواهیدكرد. در یك رسـتوران خوب با لباسی شیك قدم بگذارید، در حالی كـه سـرتـان روبـه بالا است و وضـعـیـت انـدام مناسبی دارید، میزی را انتخاب كـرده و غـذای خـود را سـفـارش دهـیـد. هنگام انتخاب نوشانه، از پیشخدمـت در موـرد نـوشـابـه ای كـه بـا آن آشـنـایـی ندارید، سؤال نمایید.

با پیش خدمت تا آخر شب هیچ حرفی نزنید به استثنای "متشكرم" آنهم زمـانیكه بـرای شـمـا چـیـزی مـی آورد. دنـدانـهـای خـود را نـشـان نـدهید. در انـتـهـای شـب آنـچـه كــه پیشخدمت در مورد نوشابه به شما گفته را تـكرار نمایید. 20 درصـد صـورتـحـسـاب را به عنـوان انـعـام بـاقـی بـگذاریـد. او مـمـكن اسـت فـقـط یـك پیشخدمت باشد، اما این آغاز واگنهای احترام است.

 

نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نویسندگان

  • ابر برچسبها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :